Sứ mệnh

Sứ mệnh của INTERPHAR: "MANG LẠI GIÁ TRỊ SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI"